För att jämlikhet gynnar alla!

Status

Mer jämlika organisationer innebär mer arbetsglädje, bättre kommunikation, färre sjukskrivningar, ökad kreativitet och ökad trivsel. Men hur når vi dit? Rätt Olika erbjuder hjälp att arbeta mer inkluderande, genom att utbilda, analysera styrdokument, beslutsvägar och hierarkier och föreslå lösningar i samverkan med uppdragsgivaren. Jag arbetar både strategiskt och normkritiskt, genom att sätta fokus på rådande normer i organisationen och hur de hindrar ett bättre arbetsklimat, men också konkret, genom att analysera och föreslå konkreta åtgärder för hur befintliga strukturer och hierarkier ska förändras.

Ofta anlitas jag med fokus på trans- och hbt-frågor, men jag åtar mig uppdrag utifrån samtliga diskrimineringsgrunder. Jag arbetar gärna med ett intersektionellt perspektiv där olika makthierarkier inte ses som separata företeelser utan som delar i ett mönster där de påverkar varandra.

Rätt OLika fungerar som ett utbildnings- och konsultföretag som drivs av mig, Lukas Romson,  via paraplyföretaget C-Företaget. Därmed kan du som uppdragsgivare anlita mig och vara trygg med att jag har både F-skattsedel, momsregistreringsnummer och tillämpliga försäkringar. Jag har mer än femton års erfarenhet av att utbilda i jämlikhetsfrågor och har utbildning inom såväl diskrimineringsrätt som marknadskommunikation. Intensiva workshops för det lilla arbetslaget, aha-föreläsningar på konferensen, seminarier för hundratals studenter eller politiker, paneldebatter, bollplank, jämställdhetsplaner, likabehandlingsplaner, tillgänglighetsplaner, handläggarstöd, policys, klassrumsövningar, metodmaterial och utbildningskonferenser och andra större event,
jag har gjort det mesta.

Kontakta mig för en lösning som passar just din organisation!

Normkritik – vad är det?

Det här med normer och normkritik kan kännas komplicerat, men det behöver det inte vara. Det handlar helt enkelt om att byta perspektiv, och se situationer utifrån ”den andres” synsätt, för att förstå varandra bättre. Rätt OLika erbjuder utbildningar med normkritiskt perspektiv, som syftar till att ge deltagarna verktyg att ifrågasätta sina egna normer. Därigenom undanröjs en av grunderna för fördomar och diskriminering, tanken att det bara är ens eget sätt att vara som är bra!

Kunskap – grunden för jämlikhet!

Fördomar skapar ojämlikhet och diskriminering. Och brist på kunskap skapar fördomar. Genom att erbjuda trans- och hbt-kompetens erbjuder Rätt OLika ett sätt att motverka fördomar om grupperna, och skapa en mer inkluderande miljö, där alla är lika välkomna!

Brist på kunskap är också ett problem när ambitionerna är utmärkta och fördomarna kanske är mer sällsynta. Det räcker inte långt med god vilja när man sysslar med förändringsarbete i en organisation. Det krävs kunskap, i jämlikhetsarbetets fall i allt från lagar och regler till metoder för inkluderande problemanalyser och för att skapa bra styrdokument. Rätt OLikas utbildningar baseras alltid på gällande rätt, som diskrimineringslagen, och aktuell forskning inom området.

Policys
Det är viktigt att ett företag tar sitt samhällsansvar, också på områden som inte är företagets primära verksamhetsområden.  Därför har Rätt OLika en policy om solidarisk prissättning, en miljöpolicy och en tillgänglighetspolicy. Läs mer om Rätt OLikas policys här.

Gratismaterial!
Jag har börjat lägga upp olika texter om hur man kan transinkludera olika typer av verksamhet. Samtliga texter är fria att använda i undervisningssammanhang för dig som jobbar med eller engagerar dig i jämlikhetsfrågor, förutsatt att källa anges och inget ändras. Vill du använda texterna i något annat sammanhang måste du höra av dig först.

Så blir du en bra transallierad!
Text för engagerade cispersoner om hur man med enkla tips kan hjälpa till att driva transpolitik.

 

Diversity Index – mångfaldskonferens

Standard

Delar av förra veckan ägnades åt en mångfaldskonferens i Malmö, anordnad av Diversity Index, en kollega i branchen. Temat var innovation, och fokus låg därmed på entreprenörskap och forskning kring innovationer.

Första dagen innehöll huvudsakligen presentationer ur arbetsgivarens och entreprenörens perspektiv, av lite skiftande kvalité. Mikael Petersons presentation av hur Folksam verkat för mångfald via sin flerspråkliga kundtjänst och samtidigt givetvis erhållit kunder på de delar av marknaden som ingen annan tänkt på att marknadsföra sig till, invandragrupper, är förmodligen en nyttig berättelse för många företag. Jämlikhet är en framgångsfaktor. Det var också intressant att få lite inblick i hur Diversity Index själva arbetar när de mäter jämlikheten på ett företag. Jag saknade mer konkreta exempel men framförandet var lite kort för sådant.

Mer märklig var presentationen av Jessica Löfström, vd Expanderamera, som åtminstone jag inte förstod vitsen med. Hennes tjugo minuter långa drapa om hur elaka byggnadsfacket varit mot henne, och hur tacksamma hennes anställda på hennes bemanningsföretag är mot henne  kändes inte helt relevant. Jämlikhetsaspekten lyste tyvärr med sin frånvaro. Överlag var detta ett genomgående drag i de mer personliga berättelserna, både Roger Silvermane och Mejreme Berisha höll intressanta presentationer men det hade varit ännu mer intressant att verkligen få höra hur de i sina egna företag mer konkret jobbade med jämlikhetsarbete.

Under eftermiddagen berättade Dan Olofsson om hur han ihop med Luciano Astudillo skapat en stiftelse och ett initiativ för att skapa fler jobb i Malmöregionen. Olofsson berättade om att orsaken till att hans affärsbekant ställde upp och finansierade stiftelsen med 30 miljoner var just detta att de insett att även de förlorade på ojämlikheten, dvs den stora arbetslösheten hos invandrare i Malmö, och hade allt att vinna på ökad jämlikhet. Jag tycker Uppstart Malmö är ett tankeväckande exempel på hur man kan tänka utanför boxen och med gemensamma krafter jobba för ett mer jämlikt samhälle.

Under utdelningen av priset Mångfaldshjältar fick jag se mig snuvad på priset i klassen könsidentitet/könsuttryck av Maria Hanson Nilsen, grattis Maria! Kvällen avslutades med fest och middag, samt härlig spontant skönsång ihop med Johanna Lundin/Kapten Majusan.

Borr designad och könskodad som en stavmixer, av Karin Ehrnberger.Stavmixer deignad och könkodad som borrmaskin, av Karin EhrnbergerKonferensens andra dag bjöd på dels en viktig presentation av Malmö mot diskriminering, (Malmös antidiskrimineringsbyrå), och ett antal mycket givande forskarpresentationer om forskningsprojekt om design och genus.  Kerstin Hindrums presentation om All Aboard, en genusmedveten design av en fritidsbåt,  Karin Ehrnbergers om design som könsstruktur och Åsa Ståhls och Kristina Lindströms om deras SMS-syjuntor gav förhoppningsvis flera deltagare  insikt i hur djupt könsnormen går, och hur problematisk det kan bli om man helt oreflekterat låter den hållas. Ett av de sista presentationerna var också, för min del, ett av de mer givande.  Fatmir Seremeti, gravt synskadad och internationellt framgångsrik goalbollspelare, förklarade hur man  anpassar sin hemsida till synskadade, och visade illusoriskt varför det är viktigt.

Så här för tredje året i rad är konferensen alltså ännu lite ojämn, men överlag var det en givande konferens jag gärna återkommer till. Nästa år är det första veckan i mars, jag hopaps på fler inbjudna NGOs och fler intresserade företagare. Alla vinner vi ju på jämlikhet.
Tack, Patricia och Yasir på Diversity Index för allt jobb ni lägger ner! Och tack RFSL Malmö, som bjöd mig på resan ned och boendet!